Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym aleworek.pl, dostępnym pod adresem www.aleworek.pl/sklep, a także stanowi ogólne warunki umów sprzedaży towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu aleworek.pl i jako taki stanowi integralną część tych umów.
 2. Właścicielem sklepu i marki aleworek.pl jest firma Pracownia ADKA Adrianna Wołczyk z siedzibą w Gminna 4, 62-090 Rokietnica,  NIP: 777-292-13-99 i zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 4. Umowy sprzedaży zawierane przez Klientów będących konsumentami ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym regulaminie są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).
 5. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów w sklepie aleworek.pl jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.
 6. Prezentacja towarów w sklepie aleworek.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny podane w prezentacji towarów wskazane są z cenami brutto i nie obejmują kosztów wysyłki.
 7. Kopiowanie, przesyłanie, udostępnianie w Internecie, rozpowszechnianie w całości lub części wszelkich prezentowanych na stronach treści, fotografii, logotypu, wymaga uprzedniej zgody właściciela serwisu „aleworek.pl”. Bez otrzymania zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

§2. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową aleworek.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Przedmiotem sprzedaży są zarówno towary dostępne wg aktualnych zapasów Sprzedawcy, jak i towary sporządzane wg zamówienia Klienta, posiadające właściwości określone w złożonym zamówieniu (w granicach oferty sklepu aleworek.pl).
 3. Towary oferowane przez sklep aleworek.pl są nowe.
 4. Zamówienie może być złożone za pomocą konta użytkownika, tworzonego w systemie informatycznym Sprzedawcy. Klient rejestrujący się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej poprzez pocztę e-mail.
 5. Zarówno utworzenie konta użytkownika, jak i złożenie zamówienia, wymaga podania danych osobowych klienta w zakresie co najmniej wystarczającym dla realizacji złożonego zamówienia, a także zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
 6. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i teleadresowych w bazie Sprzedawcy i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Aleworek.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 7. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących jego osoby. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta, Sprzedawca może zawiesić funkcjonowanie Konta lub wstrzymać realizację złożonego zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. W celu zakupu produktów w sklepie aleworek.pl należy wybrać produkt prezentowany w sklepie aleworek.pl i dokonać zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Klienta, obejmujących właściwości i specyfikację produktu oraz sposób dostawy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia (przyjęcia oferty) przez Sprzedawcę w drodze zwrotnej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, obejmującym podanie ceny towaru, kosztu dostawy.
 9. Zawarcie umowy sprzedaży jest dokumentowane przez Sprzedawcę wystawieniem paragonu fiskalnego doręczonego klientowi na maila w pliku PDF LUB na prośbę klienta, po przekazaniu pełnych danych, wystawiana jest Faktura VAT.
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji sklep rozpoczyna w chwili zaksięgowania wpłaty.
 11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji przedmiotów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 12. W sklepie aleworek.pl istnieje również możliwość złożenia zamówienia indywidualnego. Informacje o zmianie koloru, haftu i wzoru należy zaznaczyć w wiadomości do sprzedającego podczas realizacji zamówienia. Istnieje możliwość personalizacji produktu również mailowo (kontakt@aleworek.pl), termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.

§3. Płatności i wysyłka

 1. Towar zakupiony w sklepie aleworek.pl jest wysyłany po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty pokrywającej cenę towaru oraz koszt dostawy.
 2. Zapłata może nastąpić w następującej formie:
  Poprzez przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy podany w wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie oferty (konto bankowe Santander Bank  08 1090 1362 0000 0001 2285 3351  w tytule przelewu podając swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia).
  lub poprzez płatność elektroniczną transferuj.pl dostępną za pośrednictwem serwisu internetowego sklepu aleworek.pl.
  lub gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem).
 3. Towary zakupione w sklepie aleworek.pl mogą być dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza tym terytorium.
 4. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy. Sposób dostawy wybiera Klient spośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku zamówień wysyłanych poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Unii Europejskiej koszt wysyłki wynosi 36zł. W przypadku wysyłki poza granice UE, prosimy o kontakt.
 6. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:
 7. Poczty Polskiej – za pomocą przesyłki rejestrowanej (listu poleconego lub paczki pocztowej) – ekonomicznej lub priorytetowej.
 8. Przesyłki kurierskiej.
 9. Termin dostawy towarów może wynosić od 1 do 7 dni roboczych. W przypadku towarów o właściwościach określonych przez Klienta termin ten może być dłuższy, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 10. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 11. Na płatność czekamy 10 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie, w przypadku braku wpłaty, zamówienia zostaną anulowane.
 12. Paczka przesłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii Klienta. Nie mamy żadnej kontroli nad wysokością dodatkowych opłat i nie możemy ich przewidzieć – zależą one od ustawodawstwa kraju odbiorcy. Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat opłat granicznych podatków i cła, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym.
 13. Wysyłka zamówień powyżej 150 zł jest gratis. Aby skorzystać z promocji, podczas składania zamówienia po zakupach powyżej 150 zł, pojawia się możliwość wysyłki powyżej 150 zł i należy ją wybrać.  Promocją objęta jest wysyłka na terytorium Polski. Promocja nie obejmuje przesyłki za pobraniem.

§6. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem (nabywającego towary w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Przez niezgodność towaru z umową należy rozumieć przede wszystkim wystąpienie wady fizycznej, prawnej, braku ilościowego lub wydania towaru innego od umówionego. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania.
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wystąpienia wady fizycznej towaru pozytywne ustosunkowanie się do zgłoszonego żądania Klienta może wymagać przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności przesłania wadliwego towaru.
 5. Zgłoszenie wystąpienia niezgodności towaru z umową winno nastąpić w formie pisemnej na adres pracowni Sprzedawcy tj. ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań lub e-mailowej na adres kontakt@aleworek.pl
 6. Jeżeli Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta żądanie określone w ust. 3 nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 7. Jeżeli Klient nie może żądać naprawy ani wymiany z uwagi na niemożliwość lub nadmierne koszty albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 8. Klient traci uprawnienia określone w ust. 3 i ust. 6, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przed upływem trzech miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności.
 9. W przypadku, gdy Klient nabył towary od Sprzedawcy w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 10. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem protokołu reklamacyjnego.
 11. Wszystkie przesyłki odsyłane na koszt firmy Pracownia Adka nie będą przyjmowane.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny tutaj. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać wysłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu. Koszt przesyłki towaru, od którego zakupu Klient odstąpił, obciąża klienta.
 4. Zwrot ceny towaru następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego.
 5. Zwrotowi nie podlegają produkty o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Pracownia Adka nie przyjmuje zwrotów przedmiotów, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie.

§7. Bezpieczeństwo

 1. Aleworek.pl jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Aleworek.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 2. Podczas dokonywania płatności należy korzystać z zalecanej przez bank przeglądarki internetowej z włączonym aktywnym szyfrowaniem danych.

§8. Postanowienia Końcowe

 1. Korzystanie ze sklepu aleworek.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Aleworek.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i ofercie w dowolnym momencie.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: kontak@aleworek.pl lub telefoniczny: +48 889 366 662.
 5. W razie potrzeby korespondencji, zapytania prosimy kierować na adres: ul. Gminna 4, 62-090 Rokietnica.

Facebook